Bảng giá các xét nghiệm

12/12/2016
398

1. XÉT NGHIỆM SINH HÓA

2. XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

3. XÉT NGHIỆM VIÊM GAN A, B, C

4. XÉT NGHIỆM BƯỚU CỔ

5. XÉT NGHIỆM NỘI TIẾT TỐ

6. XÉT NGHIỆM VIÊM LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG

7. XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ

8. XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT KST: GIUN SÁN…

9. XÉT NGHIỆM CÁC CHẤT TIẾT

10. XÉT NGHIỆM KHÁC

 

STT

TÊN XÉT NGHIỆM

ĐƠN GIÁ

I

XÉT NGHIỆM SINH HÓA

 

1

HbA1C

100.000 đồng

2

GLUCOSE

30.000 đồng

3

LIPID

30.000 đồng

4

TRIGLYCERID

30.000 đồng

5

CHOLESTEROL

30.000 đồng

6

HDL-CHOLESTEROL

30.000 đồng

7

LDL-CHOLESTEROL

30.000 đồng

8

CREATININ

30.000 đồng

9

UREA

30.000 đồng

10

URIC ACID

30.000 đồng

11

PROTEIN

30.000 đồng

12

ALBUMIN

30.000 đồng

13

BILIRUBIN (T, D, I)

60.000 đồng

14

AST (GOT)

30.000 đồng

15

ALT (GPT)

30.000 đồng

16

GGT

30.000 đồng

17

ALP

30.000 đồng

18

ION ĐỒ

80.000 đồng

II

XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

 

1

CTM

70.000 đồng

2

VS

40.000 đồng

3

KSTSR

100.000 đồng

4

TS-TC

40.000 đồng

5

NHÓM MÁU

70.000 đồng

6

DENGUE NS1

150.000 đồng

III

XÉT NGHIỆM VIÊM GAN A, B, C

 

1

HBsAg

70.000 đồng

2

Anti HBs

100.000 đồng

3

HBeAg

70.000 đồng

4

Anti HBe

70.000 đồng

5

Anti HBc

70.000 đồng

6

Anti HBv

80.000 đồng

7

Anti HAV IgM

100.000 đồng

8

Anti HAV Total

100.000 đồng

IV

XÉT NGHIỆM BƯỚU CỔ

 

1

FT3

90.000 đồng

2

FT4

90.000 đồng

3

TSH

90.000 đồng

V

XÉT NGHIỆM NỘI TIẾT TỐ

 

1

Testosterone

150.000 đồng

VI

XÉT NGHIỆM VIÊM LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG

 

1

H pylori

80.000 đồng

VII

XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ

 

1

AFP

150.000 đồng

2

CEA

150.000 đồng

3

CA 125

150.000 đồng

4

CA 15-3

150.000 đồng

5

CA 19-9

150.000 đồng

6

CA 72-4

150.000 đồng

7

CYFRA 21-1

150.000 đồng

8

PSA Total

150.000 đồng

9

SCC

150.000 đồng

VIII

XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT KST: GIUN SÁN…

 

1

Toxoplasmosis IgM

100.000 đồng

2

Toxoplasmosis IgG

100.000 đồng

3

Ascaris lumbricoides

100.000 đồng

4

Entamoeba hostolytica

100.000 đồng

5

Gnathostoma

100.000 đồng

6

Toxocara canis

100.000 đồng

7

Strongyloides stercoralis

100.000 đồng

8

Taenia (Cysticercus)

100.000 đồng

9

Fasciola sp.

100.000 đồng

10

Trichinella spiralis

100.000 đồng

11

Echinoccoccusgranulosis

100.000 đồng

12

Schistosoma mansoni

100.000 đồng

13

Paragonimus sp.

100.000 đồng

14

Clonorchis sinensis

100.000 đồng

IX

XÉT NGHIỆM CÁC CHẤT TIẾT

 

1

TPT – NƯỚC TIỂU

60.000 đồng

2

KSĐTR/PHÂN

60.000 đồng

3

SOI HUYẾT TRẮNG

60.000 đồng

4

DỊCH RỐN

100.000 đồng

5

MỦ NIỆU ĐẠO

150.000 đồng

X

XÉT NGHIỆM KHÁC

 

1

HIV

100.000 đồng

2

SYPHILIS

100.000 đồng

3

CRP

70.000 đồng

4

RF

70.000 đồng

5

ASO

70.000 đồng